Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o.

oferujemy najwyższej jakości odkuwki matrycowe i swobodnie kute

REALIZOWANE PRZEZ FIRMĘ PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2014-2020 oraz 2021-2027:

dotacje unijne

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 1.2 INFRASTUKTURA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PRZEDSIĘBIORSTW. PRIORYTET 1 BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE, PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021-2027:

TYTUŁ PROJEKTU: „Rozbudowa infrastruktury B+R w zakresie badań mechanicznych wyrobów dla zastosowań lotniczych i medycznych"

KONKURS NR FELU.01.02-IP.01-001/23
WARTOŚĆ PROJEKTU 1 119 422,24 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 637 069,56 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 01-01-2024
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2024

Przedmiotem projektu jest zakup nowych środków trwałych bezpośrednio związanych z działaniami badawczymi i innowacyjnym niezbędnych dla rozbudowy istniejącej w naszej firmie infrastruktury B+R. Zakupiona w ramach realizacji projektu aparatura laboratoryjna zainicjuje inwestycję początkową w zakresie nowego dla firmy obszaru realizacji badań przemysłowych związanych z inżynierią materiałową oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi dla wyrobów znajdujących finalne zastosowanie w przemyśle lotniczym i medycynie.


dotacje unijne

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP

TYTUŁ PROJEKTU: „Wzrost konkurencyjności Zakładu Obróbki Plastycznej spółka z o.o. poprzez  wprowadzenie nowych i ulepszonych wyrobów na bazie odkuwek ze stopów metali nieżelaznych i specjalnych gatunków stali do zastosowań w lotnictwie i energetyce"

KONKURS NR RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/19
WARTOŚĆ PROJEKTU 1 956 056,70 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 1 113 203,00 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 03-03-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2023

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności, poniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone do zakupu środków trwałych przeznaczonych do celów projektowych i produkcyjnych.


dotacje unijne

ZOP-INVEST SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 5.1 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa efektywności energetycznej nawy północnej budynku B4A przy ul. Kuźniczej 13 w Świdniku"

KONKURS NR RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19
WARTOŚĆ PROJEKTU 1 144 728,99 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 499 950,57 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 01-01-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2022

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i obejmuje kompleksową termomodernizację obiektu budowlanego firmy. Główne założenia projektu dotyczą realizacji prac obejmujących zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz usprawnienia w zakresie: wykonania węzła cieplnego wymiennikowego jednofunkcyjnego tylko na potrzeby systemu ogrzewania hali objętej audytem, modernizacji instalacji ogrzewania z grzejnikami, modernizacji instalacji ogrzewania z nagrzewnicami wodnymi, docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu, wymiany bram, wymiany okien, likwidacji pasa górnego okien i wykonanie w ich miejscu ściany z izolacyjnych płyt warstwowych oraz wymiany pasmowego świetlika dachowego.


dotacje unijne

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 3.7 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP

TYTUŁ PROJEKTU: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19"

KONKURS NR RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20
WARTOŚĆ PROJEKTU 133 135,92 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 133 135,92 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 01-08-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-10-2020

Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.


dotacje unijne

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 3.5 BON NA DORADZTWO

TYTUŁ PROJEKTU: „Wzrost efektywności zarządzania przedsiębiorstwem Zakład Obróbki Plastycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych"

KONKURS NR RPLU.03.05.00-IP.01-06-001/19
WARTOŚĆ PROJEKTU 228 780,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 148 800,00 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 01-06-2020
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2020

Celem projektu jest zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie wzmocnienia procesów sprzedaży, wprowadzenia systemów informatycznych w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT w zakresie monitorowania wdrażania technologii, realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej.


dotacje unijne ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: 1 BADANIA I INNOWACJE, DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH

TYTUŁ PROJEKTU: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej w zakresie badań nieniszczących NDT"

KONKURS NR RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17
WARTOŚĆ PROJEKTU 856 080,00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE 332 500,00 PLN
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU 10-10-2017
DATA ZAKOŃCZENIA PROJEKTU 31-12-2018

Celem projektu jest wdrożenie badań nieniszczących magnetyczno-proszkowych MPI i fluorescencyjnych FPI wyrobów poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.